http://ihf-jan-mayen.org/bilder/fellesbilder/Liten Logo

ISHAVSFORENINGEN JAN MAYEN

GENERALFORSAMLING 4. – 6. OKTOBER 2013

REFERAT FRA MØTE LØRDAG 5. OKTOBER 2013.10.08

 


            Møtested: Luftkrigsskolen, Persaunevegen 61. TRONDHEIM

Møteleder: Arne Nyland.

Referent: Ronald Kjærsund

Antall møtedeltakere: 25

Antall stemmeberettige: 18


KONSTITUERING.

Valg av møteleder: Arne Nyland

Valg av referent: Ronald Kjærsund

Innkallingen godkjent.


ÅRSMELDING.

Årsmeldingen var sendt ut til møtedeltakerne og ble opplest av Ronald.

Styret i perioden fra forrige generalforsamling 25.9.2011 bestått av:

Leder: Ronald Kjærsund

Nestleder: Ann Elise S. Dille

Kasserer: Petter Grønnås

Sekretær: Gro Heidi Råmundal

Styremedlem: Thor Holtet

Varamedlem: Bjørn Fredriksen

John Nesheim

Revisor: Kåre Ringen


I perioden har styret hatt 4 fysiske møter.

Styret har jobbet med følgende saker:


Restaurering/dugnad.

Det har ikke vært mulig å utføre dugnad på Kreml pga. plassmangel på «Herken». Det har heller ikke lyktes Susan å få utført restaurering av badstua og Gamlemetten.

 

Andre arrangementer.

Styret takker Heidi som på eget initiativ inviterte til privat JM-treff på hytta og Elin og hennes hjelpere som arrangerte treff i Oslo.

(Årsmeldingen følger som vedlegg.)

 

Årsmeldingen vedtatt.


REVIDERT REGNSKAP.


Beholdninger:

 

1.1.2011

1.1.2012

1.1.2013

Kasse

Kr 293,50

Kr 293.50

Kr 293,50

Bank

Kr 80.617,81

Kr 90.990,41

Kr 94.047,92

Overskudd

Kr 3.277,49

Kr 10.372,60

Kr 3.057,51

 

 

 

Regnskapet er revidert og funnet i orden av revisor Kåre Ringen.

Regnskapet enstemmig godkjent.


INNKOMNE FORSLAG


Forslag på ny logo.

Thor Holtet og sønnen Kristian har kommet med følgende forslag som ble godt mottatt.

ihf-jan-mayen.org/bilder/fellesbilder/Ny Logo

Forslaget enstemmig vedtattVEDTEKTSENDRINGER

Styret ønsker å omprioritere vedtektene med større fokus på den sosiale delen. Årsaken er endringer som har skjedde på Jan Mayen siden foreningen ble startet i 1998 og fram til i dag. 19. november i 2010 besluttet regjeringen å frede Jan Mayen som naturreservat, og dette medfører at vår forening har små muligheter til å drive aktivitet på JM. Manglende prioritering til transport til øya er bl.a. et bevis på dette. Selv om det fortsatt gjenstår oppgaver på JM, kan vi være stolte over det foreningen har bidratt til.

Forslaget gjelder endringer av følgende vedtekter:


Hammer  

 VEDTEKTER FOR ISHAVSFORENINGEN JAN MAYEN (IJM)

  Vedtektene er gyldige fra 2003.

                         

§ 1 Hovedformål:
Arbeide for å fremme Jan Mayens kultur, natur og miljø.
Arbeide som støttegruppe for kulturvern: bevaring og ivaretagelse av historisk materiale og av fysiske rester av menneskelig aktivitet på øya.

Andre formål:
Arbeide for periodevise samlinger for besetningsmedlemmer som har tjenestegjort på Jan Mayen: Jan Mayen treff.

1.1 Hovedformål søkes nådd ved:
a) Arbeide for å fremme kulturvern på Jan Mayen i samarbeid med ansvarlige etater.
b) Arbeide for å ivareta Jan Mayens skjøre natur iht lover/regler for naturvern.
c) Arbeide for å ivareta Jan Mayens miljø i samsvar med lover/regler for miljøvern.
d) Stille til disposisjon mannskap for frivillig arbeidsinnsats*.
e) Bidra med informasjonsarbeid.
f) Utgi medlemsblad/nyhetsbrev/hjemmeside.

*) En liten gruppe personer som består av tidligere besetningsmedlemmer, pensjonister og lignende.


§ 2 Organisasjonen
2.1 IJM er en uavhengig, frittstående interesseorganisasjon.
2.2 IJM kan i den utstrekning som er formålstjenlig samarbeide med andre organisasjoner for å ivareta og fremme felles interesser.
2.3 Foreningens organer er: Generalforsamlingen og styret.

 

§ 3 Styret
3.1
Styret består av 5 medlemmer pluss 2 varamedlemmer:

Leder

Nestleder

Sekretær

Kasserer

1 Styremedlem

2 Varamedlemmer

I leders fravær overtar nestleder. Styret må bestå av minst 4 medlemmer for å være beslutningsdyktig.

Ved partall antall av styret har leder dobbeltstemme, - ellers enkeltstemme.


3.2 Leder velges særskilt av generalforsamlingen og resten av styret konstituerer seg selv.
3.3 Leder velges for to år. Styremedlemmer velges for to år.
3.4 Det velges to revisorer for to år

 

§4   Revisjon
Regnskap skal føres hvert år. Årsavslutning for regnskap er 31/12 hvert år . I tillegg kommer regnskapsavslutning fram til måneden før generalforsamling, om denne er på høsten. Revisor skal gjennomgå regnskap, kasse og verdipapirer og revidere dette iht gjeldende regler. Foreningens regnskap skal være medlemmene i hende senest 14 dager før generalforsamling.

 

§ 5 Valgkomite
Valgkomiteen består av tre medlemmer.
Ny valgkomité velges av generalforsamlingen.

 

§ 6 Medlemmer
6.1
IJMs medlemmer skal primært være personer som har tilbragt en eller flere sesonger på Jan Mayen.
6.2 Andre personer med tilknytning til Jan Mayen og hvis virkeområdet faller sammen med IJMs interesser, kan også bli medlemmer. Sistnevnte må ved habilitetsspørsmål avholde seg fra å stemme i enkeltsaker på generalforsamling.


§ 7 Æresmedlem
IJM kan ta opp æresmedlemmer.

Styret foreslår æresmedlemmer som godkjennes av generalforsamlingen.

 

§ 8 Kontingent
8.1 Kontingent betales en gang i året. Styret foreslår størrelsen på kontingenten.
8.2 Kontingentens størrelse godkjennes av generalforsamlingen.


§ 9 Generalforsamling
9.1
Innkalling til generalforsamling hvert andre år.
9.2 Styret kan innkalle til ekstraordinær generalforsamling ved behov.


9.3 Saksliste
Sakslisten ved generalforsamling, skal som et minimum inneholde:
-   Konstituering: Valg av møteleder, to referenter og to medlemmer til å undertegne Møteprotokollen.
-   Innsamling av evt. Fullmakter.
-   Styrets beretning fra siste periode.
-   Regnskap
-   Fastsettelse av årskontingent
-   Budsjett
-   Innkomne forslag
-   Valg


9.4 Valg
Valg på styremedlemmer og avstemning angående vedtektsendringer gjøres skriftlig.

 

§ 10 Vedtektsendringer
10.1 Endringer av disse vedtekter kan kun behandles på generalforsamlingen etter oppføring på sakslisten.

Det kreves 2/3 flertall av de fremmøtte for å kunne gjennomføre en endring.


10.2 Om Generalforsamlingen mener at et endringsforslag er for gjennomgripende til at Generalforsamlingen vil ta bestemmelsen alene på vegne av alle medlemmene, kan endringsforslaget sendes til uravstemning blant medlemmene.

Forslag til ny tekst:


VEDTEKTER FOR ISHAVSFORENINGEN JAN MAYEN

(Revidert 5. oktober 2013)

 

§1 HOVEDFORMÅL:

Arbeide for å være et kontaktforum for tidligere besetningsmedlemmer og personer som har interesse for Jan Mayen.


Andre formål:

Arbeide som støttegruppe for kulturvern, bevaring og ivaretagelse av historiske materialer og fysiske rester av menneskelig aktivitet på Jan Mayen.


Enstemmig vedtatt.


 

1.1 Formålet søkes nådd ved:

a) Arrangere generalforsamlinger med sosialt samvær hvert andre år.

b) I mellomliggende år arrangeres medlemsmøter med sosialt samvær.

c) Drifte egen hjemmeside.

d) Rekruttering av nye medlemmer.

e) Arbeide som støttegruppe for kulturvern, bevaring og ivaretakelse av historiske materialer og fysiske rester av  menneskelig aktivitet på øya i samarbeide med ansvarlige etater og foretak, iht. gjeldene lover og regler.

f) Være behjelpelig med å skaffe personer til frivillig arbeidsinnsats på Jan Mayen.


§ 2 ORGANISASJON


        2.1 Generalforsamlingen er IJM`s øverste organ.

2.2 Styret har ansvar for driften av IJM iht. gjeldene vedtekter.

2.3 IJM er en uavhengig, frittstående interesseorganisasjon.


§ 3 STYRET
3.1
Styret består av 5 medlemmer pluss 2 varamedlemmer og velges for 2 år.

Leder

Nestleder

Sekretær

Kasserer

1 Styremedlem

2 Varamedlemmer

I leders fravær overtar nestleder. Styret må bestå av minst 3 medlemmer for å være beslutningsdyktig.

Ved partall antall av styret har leder dobbeltstemme, - ellers enkeltstemme.


3.2 Leder velges for to år av generalforsamlingen.
3.3 Det øvrige styret konstituerer seg selv.
3.4 Det velges en revisorer for to år.


§4   REVISJON

Regnskap skal føres hvert år. Årsavslutning for regnskap er 30/06 hvert år .

Revisor skal gjennomgå regnskap, kasse og verdipapirer og revidere dette iht gjeldende regler.

Foreningens regnskap skal være medlemmene i hende senest 14 dager før generalforsamling.


§ 5 VALGKOMITE
Valgkomiteen består av to medlemmer.
Valgkomiteen velges for to år av generalforsamlingen.


§ 6 ÆREDSMEDLEM
IJM kan ta opp æresmedlemmer.

Styret foreslår æresmedlem, som godkjennes av generalforsamlingen.


§ 7 KONTINGENT
7.1 Styret foreslår størrelsen på kontingenten som godkjennes av generalforsamlingen.
7.2 Kontingenten betales en gang i året.


§ 8 GENERALFORSAMLINGEN
8.1
Styret innkaller til generalforsamling hvert andre år.
8.2 Styret kan innkalle til ekstraordinær generalforsamling ved behov.

8.3 Saksliste
Sakslisten ved generalforsamlingen skal som et minimum inneholde:
             -   Konstituering:

Valg av møteleder, en referenter og to medlemmer til å undertegne møteprotokollen.
            Innsamling av evt. fullmakter.


-   Styrets beretning fra siste periode.


-   Revidert regnskap

             -   Innkomne forslag

              - Vedtektsendringer

         - Kontingent/budsjett

         - Valg:

                 Styre/revisor/valgkomite.

 

§9 VALG
Valget skal gjøres skriftlig hvis det innkommer forslag om dette.


§ 10 VEDTEKTSENDRINGER
10.1 Endringer av disse vedtekter skal behandles på generalforsamlingen etter oppføring på sakslisten.

Det kreves 2/3 flertall av de fremmøtte for å kunne gjennomføre en endring.


10.2 Generalforsamlingen kan sende endringsforslaget til uravstemning blant medlemmene.


§1.1 tom. § 10.2 Enstemmig vedtatt.HANDLINGSPLAN/KONTINGENT/BUDSJETT

 

Det er ikke framlagt forslag til handlingsplan og budsjett.

Kontingenten opprettholdes på Kr. 200,- pr år.

Styret pålegges å sende ut påminnelse om innbetaling med fastsatt tidsfrist.


Enstemmig vedtatt.VALG AV STYRE

 

Ny leder:            Bjørn Fredriksen

Valgt med 17 stemmer. 1 stemme blank


Nytt styre:         Ann Elise S. Dille

                         Vidar Teigen

                         Petter Grønnås

                         Thor Holtet

                         John Nesheim

                         Heidi Karlsen

 

Revisor:            Kåre Ringen

Valgkomite:     Arne Jakobsen og Ronald Kjærsund


Enstemmig vedtatt.


Avtroppende leder Ronald ønsker ny leder Bjørn lykke til og takker møteleder Arne for god og myndig ledelse av generalforsamlingen.

Ronald hilser også til alle medlemmene og takker for fire år som leder.


Generalforsamlingen avsluttet kl 1430, lørdag 5. oktober 2013.


Etter kaffepause fortsatte vi som medlemsmøte hvor Sven Moen fortalte fra livet på Gammelmetten.

Bjørn fortsatte med orientering om filmprosjektet og viste film fra bygging av Olonkinbyen.