Referat fra generalforsamlinen i Ishavsforeningen Jan Mayen 18/08-01 på "Briggen", Haakonsvern, Bergen


Saksliste:

  1. Konstituering
  2. Valg av møteleder og 2 referenter
  3. Godkjenning av innkalling
  4. Innsamling av eventuelle fullmakter
  5. Styrets årsberetning
  6. Regnskap m/revisors beretning
  7. Innkomne forslag
  8. Valg

1. Konstituering:
Møtet startet kl 1500 med et minutts stillhet til minne om tidligere stasjonssjef Bjørnar Rollstad som gikk bort høsten -00.

2. Valg av møteleder og 2 referenter:
Til Møteleder ble Arne Nyland vagt og tl referenter Inga Aasebø og Dag Kvammen. Til å undertegne protokollen, Edel Gabrielsen og Morten Bjørkmann

3. Godkjenning av innkalling:
Innkalling var sendt til medlemmene via E-mail og post og det var ingen innvendinger til den.

4. innsamling av eventuelle fullmakter:
Petter Idar Grønnås hadde gitt Arne Nyland til å stemme for seg i stt fravær.

5. Styrets årsberetning:
Hjørdis Dahle presenterte styrets årsberetning som egentlig dekket perioden fra 1/8-99 til 1/7-01. Hun kunne berette om litt begynnervansker og manglende erfaring som ettterhvert løste seg til det beste. Det hadde vært endel reising for å fremme J.M.'s sak i flere fora.
Fra salen kom spørsmål om hva framtiden vil bringe og hvem som skal håndtere de aktivitetene som Ishavsforeningen Jan Mayen setter i gang; om det kunne være aktuelt å lage en stiftelse med det formålet.
Styret får som oppdrag å utrede dette for å legge fram til neste generalforsamling. Bjarne Brandal tilbød seg å sende div. Dokumenter til styret om stiftelser.

6. Regnskap m/revisors beretning:
Hjørdis la fram regnskap som er sendt ut til alle på forhånd. Regnskapene er revidert for hvert år. Driftsregnskapet for 1999 ble gjennomgått og enstemmig vedtatt uten innvendinger.
Driftsregnskapet for 2000 ble gjennomgått og enstemmig vedtatt uten innvendinger.
Driftsregnskapet pr. 31/7-01 ble gjennomgått og enstemmig vedtatt uten innvendinger.

7. Innkomne forslag:
Det var kommet inn forslag fra to medlemmer, Arne Nyland og Hjørdis Dahle Arne Nyland foreslo at det til § 9 kom inn et ekstra punkt, § 9.3 om saksliste. Enstemmig vedtatt.
Hjørdis Dahle foreslo en økning av styrets sammensetning med to medlemmer (nestleder og 1 varamedlem) for å ta høyde for fravær .

§ 3.1 Nestleder overtar som leder ved leders fravær. Styret må bestå av minst 4 medlemmer for å være beslutningsdyktig. Varamedlemmer må holdes orientert hele tiden om styrets arbeide. Styrets avgjørelser foretas ved flertallsbeslutning. (om styrets medlemmer representert ved styremøte er oddetall har leder enkeltstemme, ved partall har leder dobbeltstemme). Enstemmig vedtatt.

§ 4 Revisjon
2 revisorer
Regskap skal føres hvert år.
Årsavslutning for regnskap pr. 31.12 hvert år. I tillegg kommer regnskapsavslutning fram til måneden før samlingen, dersom samlingen på høsten. Enstemmig vedtatt
Foreningens regnskap skal være medlemmene i hende senest 10 dager før generalforsamling.
Det kom forslag fra salen om å endre dette fra 10 til 14 dager Endringen ble vedtatt mot en stemme.

8. Valg
John Nesheim redegjorde for Valgkomiteens arbeide. Valgkomiteen hadde etter sterkt press fått Ragnar Olsen til å stille som lederkandidat, men da Hjørdis Dahle etter moden overveielse tilbød seg å stille for en ny periode, trakk han seg lykkelig tilbake og stilte istedet for revisorvervet.
Her tok Generalforsamlingen seg en pause, og da møtet startet igjen hadde valgkomiteen følgende forlsag:

Leder: Hjørdis Dahle
Styremedlemmer:
Vidar Teigen
Petter Idar Grønnås
Mildrid Ringseth
Rolf Kirkemo
Jørn Hansen
Torill Økland

Ny valgkommite:
John Nesheim
Sirianna Olsen
Ann Elise S. Dille

Revisorer:
Inga Aasebø
Ragnar Olsen

Det kom en anmerkning fra salen om at valgkomiteen burde velges på generalforsamlingen og ikke oppnevnes av den sittende valgkomite.

§ 7 Æresmedlem
Det kom også en anmerkning her om at i § 7 må "årsmøtet" endres til "generalforsamlingen"

Styret hadde utarbeidet forslag til æresmedlemmer og foreslo:
Susan Barr for sitt arbeide for å åpne øyene for folk om de kulturminnene som finnes på jan Mayen
Magne Råum for sin innsats på Jan Mayen under krigen og for all den informasjon om øya som han villig har delt med andre.
Avstemningen utnevnte enstemmig Susan Barr og Magne Råum til foreningens første æresmedlemmer.

§ 8 Kontingent
Styret ønsket å øke kontingenten for å dekke kostander og aktivitet framover. Ragnar Olsen foreslo å øke kontingenten til kr. 200,- med virkning fra og med 2002. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Møtet ble avsluttet kl. 1640

Inga Aasebø                     Dag Kvammen
Edel Gabrielsen               Morten Bjørkmann


Vidar Teigen informerte om at det på forrige generalforsamling ble vedtatt å opprette egne nettsider for foreningen med eget domene. Dette ble så dyrt at Vidar har stilt sin side til disposisjon. Han oppfordrer medlemmene til å sende inn tekstbidrag og bilder til ham for publisering på hans sider.