PROTOKOLL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
ISHAVSFORENINGEN JAN MAYEN

6. SEPTEMBER 20031. ÅPNING
Den ordinære generalforsamlingen i Ishavsforeningen for Jan Mayen ble åpnet av styreleder Jørn Hansen den 6/9-03 i befalsmessa i Skarsteindalen, Andøya. Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen. 44 medlemmer var tilstede. (28 for 2/3-flertall ved avstemming). Ordstyrer: Arne Nyland Tellekorps: Magne Rønning og Inga Aasebø Protokoll: Trude Øygård Underskriving av protokoll: Svein Åge Rønning og Finn Andreassen


2. STYRETS BERETNING
Vidar Teigen redegjorde for foreningens aktiviteter de to siste år. Vedlikeholdsarbeider på Gamle Metten: - Alle tak utbedret og lagt på ny papp. - En del nye vinduer laget, karmer skiftet ut, kroker og lemmer satt på plass. - En del bordkledning skiftet ut. - Innvendige og utvendige ventiler Bygningen er nå tett, men mye fukt og råteskader innvendig. Vedlikeholdsarbeider på Kreml: - Bygningen jekket opp, bygd oppunder - Restaurert tilbygg. - Reparasjon av bordkledning og hjørnebord. Alt er nå tørket opp innvendig, og tilstanden ikke fullt så ille som fryktet. Ekspert fra Riksantikvaren Tor Haugen var på befaring i 2002. Han har gitt råd og veiledning for at arbeidet skulle bli antikvarisk riktig. Det aller meste arbeidet er utført på dugnad av Arne Nyland, Petter Grønnås, Arne Kvistad og Astor Erntsen. Nyhetsbrev er sendt ut i perioden til alle medlemmene, i tillegg til jevnlig renovering og oppdatering av foreningens hjemmesider på internett. Dette utføres av Vidar Teigen. Alt var klart for renovering av Olsbu. Været satte imidlertid en stopper for å få Riksantikvarens ekspert, hvilket er nødvendig for at arbeidet gjøres riktig. Midler fra Riksantikvaren må sannsynligvis tilbakeføres. Beretningen ble enstemmig godkjent.


3. REGNSKAP/BUDSJETT
Regnskapet som ble lagt frem, var av forskjellige årsaker ikke revidert. Regnskapet sendes umiddelbart til to revisorer, og revidert regnskap fremvises i nyhetsbrev. Styret ble gitt fullmakt til å godkjenne regnskapet. Dette skal skje snarest og senest ved slutten av året. Dette ble enstemmig vedtatt. Det foreligger ikke budsjett for neste periode. Dette strir imot vedtektene. Det ble lagt frem forslag om at regnskapet skal avsluttes og revideres hvert år. Budsjett skal utarbeides hvert år. Det nye styret utarbeider budsjett for neste år så snart som mulig. Forslaget ble enstemmig vedtatt.


4. INNKOMNE FORSLAG
Det ble delt ut en stemmeseddel pr medlem, med samlet avstemming for 5 innkomne forslag som generalforsamlingen må ta stilling til.

1.     Skal alle avstemminger på generalforsamlingen være skriftlig?
Forslag vedtatt med 37 stemmer.
Nytt pkt § 9.4: "Valg og avstemning angående vedtektsendringer gjøres skriftlig."

2.     Om en avgjørelse synes for stor for generalforsamlingen, kan vi da ta i bruk uravstemning?
Forslaget vedtatt med 36 stemmer.
Nytt pkt. § 10.2: "Om Generalforsamlingen mener at et endringsforslag er for gjennomgripende til at Generalforsamlingen vil ta bestemmelsen alene på vegne av alle medlemmene, kan endringsforslaget sendes til uravstemning blant medlemmene."

3.     Valgkomiteen oppnevnes av Generalforsamlingen, istedenfor av valgkomiteen?
Forslaget vedtatt med 41 stemmer.
Ny § 5: "Valgkomiteen består av 3 medlemmer. Ny valgkomité velges av Generalforsamlingen."

4.     Skal Generalforsamlingen peke ut en gruppe som skal arbeide for ivaretakelse av Gamlemetten og Jan Mayens fremtid etter 2005?
Forslaget ble nedstemt med 26 stemmer.
Det ble protestert mot avstemmingen pga. uklar ordlyd i forslaget. Medlemmene ville ikke avvise forslaget om å arbeide for Jan Mayens fremtid. Styreleder innkalte omgående til ekstraordinær generalforsamling om denne saken. Forslaget ble omformulert til:
"Generalforsamlingen godkjenner at en egen gruppe gis fullmakt til å arbeide for Jan Mayens skjebne etter 2005."
Forslaget ble vedtatt med 29 stemmer.

5.     Skal kontingenten økes fra 200 til 300 kr?
Forslaget nedstemt med 21 stemmer.

6.     Skal vi åpne foreningen for nye medlemmer som ikke har vært på Jan Mayen, men på Bjørnøya og/eller Hopen?
Forslaget ble nedstemt. Forslaget og avstemming er imidlertid ikke relevant, da det i vedtektene er åpnet for et slikt medlemskap, dog uten stemmerett ved avstemming om vedtektsendringer i Generalforsamling.


5. VALG

Styreleder:
Åge-Leif Godø

Styremedlemmer:
Edel Gabrielsen
Petter Grønnås
Bodil Runde
Jørn Hanssen

Varamedlemmer:
Rolf Kirkemo
Kåre Sandvik

Revisorer:
Inga Kari Aasebø
Ragnar Olsen
Styret konstituerer seg selv.*
Generalforsamlingen ble hevet kl 18.
Svein-Åge Rønning Finn Andreassen (sign)


*Etter konstituering har styret fått følgende sammensetning:
Åge-Leif Godø; Leder, Jørn K. Hanssen; Kasserer, Bodil Runde; Sekretær, Petter I. Grønnås; Styremedlem, Edel G.M.B.Gabrielsen; Styremedlem, Rolf Kirkemo; Varamedlem, Kåre Sandvik; Varamedlem.