PROTOKOLL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
ISHAVSFORENINGEN JAN MAYEN
10. SEPTEMBER 2005, Luftkrigsskolen i Trondheim.

1. ÅPNING
Åpning ved styreleder Age-Leif Godø.
31 medlemmer til stede samt 3 fullmakter.
Møteleder: Arne Nyland
Referent: Edel B. Gabrielsen
Underskrive protokoll: Sivert Dørum og Terje Albertsen.
Age Leif redegjorde for innkallingen. Innkalling godkjent med kommentar at regnskap ikke forelå.
Budsjett etterlyses.

2. STYRETS BERETNING
Styreleder redegjorde for foreningens aktivitet siste 2 år.
Dugnad ble planlagt, men ikke gjennomført pga manglende kapasitet og transport.
Riksantikvaren v/ Yngvar Wennevold og Torgeir Haraldstad renoverte Olsbu i juni 04.
Flere nyhetsbrev sendt ut. I den forbindelse lover Age Leif rapport fra Jan Mayen i neste periodes nyhetsbrev.
Det er vanskelig å finne passende lokaler i Forsvaret sin regi til generalforsamlingen med overnatting (svært få forlegninger som fortsatt er tilgjengelige).
Kan man legge alle fremtidige treff til Luftkrigsskolen i Trondheim? Jørstadmoen ble nevnt som et alternativ. Det vil bli sendt ut forespørsel til medlemmene ang. plassering og om det er interesse for årlige treff; hvert 2. år treff og hvert 2. år generalforsamling.
Mange medlemmer og tidligere Jan Mayenere utrykker ønske om "feriebesøk" på øya. Det vil bli hentet inn tilbud fra f.eks. båteiere. Loran C er vedtatt nedlagt pr 1.1.06. Det tyder ikke på at nedleggingen vil bli utsatt.
Styreleder oppfordrer alle medlemmer om å sette seg inn i foreningens vedtekter til neste møte og gjerne foreslå endringer.
Beretning godkjent.

3. REGNSKAP
Regnskap for 2004 og 2005 for driftskonto og donasjonskonto lagt frem av kasserer Jørn Hanssen.
Gullbok avsluttet og nettbank opprettet.
Regnskapene er underskrevet av revisorene uten kommentarer.
Regnskapene godkjennes under ett.
Regnskapene ble ikke sendt ut sammen med innkalling pga tidsaspekt og portokostnader.
For å spare porto foreslås det at det sendes ut bare ett nyhetsbrev til medlemmer med felles adresse. Det foreslås også at man benytter kun e-post til de som har det og bruker posten bare til de som ikke har e-post.
Styret har ikke utarbeidet budsjett med begrunnelse at planlagte aktiviteter på Jan Mayen ofte blir kansellert.
Budsjett forventes fremlagt heretter.

4. INNKOMNE FORSLAG
Det var kommet inn tre forslag som generelaforsamlingen skulle ta stilling til. Innledende ble det enstemmig vedtatt at avstemming kunne foregå ved hjelp av markering (altså ikke skriftlig).

1) Prinsippvedtak på om vi skal fortsette med restaureringen av hovedbygningen og andre bygninger på Gammelmetten(GM) og Kreml.
Enstemmig vedtatt.
2) Hvis gen.forsamlingen svarer ja på alle eller noen av punktene ovenfor vedtas det å sette ned en "restaureringskomitè" bestående av3- tre personer fra IJM.
Komiteen gis de fullmakter som er nødvendig til å gjennomføre planlegging, kostnadsberegninger, gjennomføring av jobbene m.m.
Komiteen skal være av faglig karakter og underlagt styret i IJM. Alle administrative spørsmål kanaliseres gjennom styret for IJM. Dette gjelder for eksempel transport, tillatelser, opphold og lignende.
Enstemmig vedtatt.
3) Hvis komiteen vedtas ønsker Petter Idar Grønnås at han og Arne Nyland å være med i komiteen. Dette forslaget ble det ikke stemt over da det under debatten ble foreslått å gi styret fullmakt til å utnevne komiteen.
Siste forslag enstemmig vedtatt.
Komiteen består av følgende medlemmer:
Petter Idar Grønnås
Yngvar Wennevold
Arne Nyland

Under debatten kom det fra salen betenkeligheter angående "å ta seg til rette" på Jan Mayen. Eierene av husene som skal restaureres må informeres. Susann Barr informerte om hvordan godkjenning av restaureringsarbeider skjer i praksis. IJM sin myndighet er å tilby seg å stå for restaurering til eierene av bygningene.
FLO efterlyser informasjon om og planlegging av aktiviteter.

5. VALG Styreleder:
Age-Leif gjenvalgt.

Styremedlemmer:
Petter Grønnås
Bodil Runde
Jørn Hanssen
Edel B. Gabrielsen
Alle gjenvalgt.

Varamedlemmer:
Rolf Kirkemo
Kåre Sandvik
Begge gjenvalgt

Revisorer:
Inga Kari Aasebø
Ragnar Olsen

Valgkomite:
Ingrid Kraft Lund
Per Pedersen
Vidar Teigen

Styret konstituerer seg selv og fortsetter som forrige periode.

Styret henstilles til å være pådriver overfor myndigheter ang JM fremtid
Sivert Dørum                         Terje Albertsen
(sign)                                     (sign)