PROTOKOLL
Ishavsforeningen Jan Mayen
Generalforsamling 15.09.07

Foreningens femte generalforsamling ble avholdt lørdag 15.september 2007 i Luftkrigsskolens arealer på Persaune i Trondheim.

30 stemmeberettigede til stede, samt 1 fullmakt.

1. ÅPNING
Kasserer Jørn Hanssen åpner møtet i Åge-Leif Godø's fravær.
Møtet startet med ett minutts stillhet til ære for avdøde medlemmer.

2. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokoll.
Møteleder: Arne Nyland
Referent: Edel Bergsdal Gabrielsen
Protokollunderskrivere: Hermann Ramberg og Ronald Kjærsund

3. Godkjenning av innkalling
Godkjent

4. Årsberetning
Jfr.
utsendt brev fra Åge-Leif.
Godkjent

5. Regnskap
Regnskap for 2005, 06 og 07 fremlagt, samt donasjonskonto.
Godkjent
Forslag om takk fra foreningen til stasjonssjef på Jan Mayen og Kroken for velvillighet under Arne Nylands og Petter Idar Grønnås' opphold på Jan Mayen under restaurering av Gammel-Metten og Kreml.
Godkjent. Ansvar: Jørn Hanssen
Budsjett etterlyses, ikke fremlagt. Påtroppende styre pålegges å fremlegge budsjett ved neste generalforamling. Vedlikeholdskomiteen skal legge frem budsjettforslag til styret i forkant.
Generalforsamlingen vansker ikke at kun foreningens midler skal brukes til vedlikehold på Jan Mayen, men at det også skal søkes økonomisk støtte fra aktuelle aktører utover det Riksantikvaren bidrar med. Mulige aktører kan være Norsk Kulturarv i Vågå og Nordland Fylke.

Ansvar Styret
Det opplyses at Kreml er Statens eiendom og derfor ikke får støtte fra Riksantikvaren. Forsamlingen godkjenner at mindre beløp brukes av foreningens midler for å videreføre restaureringsarbeidet på Kreml.
Det opplyses også at bl. A. Andersenhytta er et fremtidig prosjekt i regi av Riksantikvaren.

6. Innkomne forslag
Ingen innkomne forslag.
Møteleder oppfordrer forsamlingen til å gjennomgå vedtektene til neste generalforsamling.

7. Valg
Det skal velges styreleder, 4 styremedlemmer, 2 vara, 2 revisorer og valgkomite (3stk).
Styreleder: Ove Naustdal velges ved akklamasjon.
Styremedlemmer:
Det enes om at det stemmes samtidig på styremedlemmer og vara og at de med minst stemmer blir vararepresentanter.
Etter skriftlig avstemning består styret av følgende i tillegg til lederen av:
Ronald Kjærsund
Petter Idar Grønnås (gjenvalgt)
Ann-Elise Spjelkavik Dille
Edel Bergsdal Gabrielsen (gjenvalgt)
Vara: Anne Jacobsen og Bjørn Fredriksen
Styret konstituerer seg selv.

Revisorer: Inga Kari Aasebø og Ragnar Olsen gjenvelges ved akklamasjon.
Valgkomite: Ingrid Kraft Lund stiller ikke til gjenvalg.
Benkeforslag: Valgkomite består med Per Pedersen og Vidar Teigen og Torbjørn Braset erstatter Ingrid.
Vedtatt ved akklamasjon.

Vedlikeholdskomiteen, bestående av Arne Nyland, Petter Idar Grønnås og snekker fra Riksantikvaren er ikke på valg. Forsamlingen pålegger neste generalforsamling å fastsette tidsrom komitémedlemmene velges for. Det enes om at nåværende sammensetning består i 2 år (forutsatt medlemmenes evne til å bestå "stigeprøven").

8. Bortfaller

9. Avslutning

Jørn Hanssen avslutter med å fortelle om andre gjennomførte prosjekt siste år. Veranda på Frydenlund.
Ny ovn og brannsikring i Tikkebu.
Riksantikvaren har godkjent ny ovn til Olsbu.
Ovn til ny badstu ved Nordlaguna.
Gamle Vera er restaurert. Nye Vera har fått vindfang. Hytte, 2x1,8mtr oppført på Sørstranda.
Kreml ferdig malt utvendig.


Hermann Ramberg                         Ronald Kjærsund
(sign)                                     (sign)