Nyhetsbrev mars 2005

Da er det tid for et nytt nyhetsbrev samt innbetalingsgiro for medlemskontingent.

Først vil jeg nevne 2 nye bøker og nye DVD filmer om Jan Mayen.

Som jeg har nevnt i tidligere brev har Stig Skreslet, som arbeider ved Høyskolen i Bodø gjennomført et seminar i regi av "NATO Advanced Research Workshop (ARW) med tanke på forskning på Jan Mayen. Seminaret samlet en rekke forskere innen for forskjellige forskningsmiljøer fra flere land. Etter det som kom frem på seminaret, har Skreslet skrevet en bok med tittelen: "Jan Mayen Island in Scientific Focus", som er utgitt via ". Boka inneholder mange kapitler om forskjellige forskningsprosjekter som bør/kan iverksettes på Jan Mayen. Boda kommer i to utgaver: En med fast perm som har betegnelsen: ISBN 1-4020-2955-1 (hardbound). Pris: 147 euro. En med myk perm som har betegnelsen: ISBN 1-4020-2956-X (paperback). Pris: 59 euro. i tillegg kommer 13 euro i frakt.

Boka kan kjøpes enten vedå skrive til: "Kluwer Academic Publishers, Order Dept., Box 322, 3300 AH Dordrecht, Nederland."
Eller med e-mail til: orderdept@springer-sbm.com .
Eller vi Internett på følgende adresse: http://www.springeronline.com Får da opp siden "Springer", og ved å skrive in "jan mayen" i vinduet "Search" og trykke "GO" kommer de to alternativene frem. Jeg kjøpte mitt eksemplar her, og det gikk meget greit.
Om noen ønsker det, kan jeg være behjelpelig med bestilling av boka.

Videre har tidligere stasjonssjef Torbjørn Braset også skrevet bok om Jan Mayen, vi som kjenner Torbjørn vet at han er en habil fotograf, og derfor vil boka hans inneholde en rekke vakre bilder fra øya. Boka kommer forhåpentligvis ut i sommer - jeg skal holde dere alle orientert om både status og hvor man kan få kjøpt boka når den kommer ut. Om den kommer ut i tide, vil det helt sikkert bli anledning til å få kjøpt boka på treffet i høst.

Bjørn Fredriksen var på Jan Mayen i 1968-69. Den gang tok han opp mye film på øya. Han har nå satt seg som mål å lage en film om Jan Mayen og aktiviteten der oppe. Han har skaffet seg tilgang til utstyr for å digitalisere vanlige filmer, samt redigeringsutstyr for å sy sammen de gamle filmene med nyere videofilmer for så å overføre filmene til DVD. Dette er et møysommelig arbeid, men Bjørn har satset svært mye, både tid og penger, for å kunne lage en fin film om Jan Mayen.

For å gjøre filmene mer spennende og mer innholdsrike har han besøkt øya flere ganger, senest i fjor sommer. Han holder nå på å redigere sammen de gamle og nye filmene. For å gjøre filmene enda bedre, trenger han hjelp fra alle medlemmer som har film, video eller bilder fra øya..så alle dere som har vært der oppe og tatt opp film - ta kontakt med Bjørn!! Tlf: 40 00 25 42.
E-mail: fredriks@online.no
Hjemmeside: http://home.online.no/~fredriks/janm

Mer detaljert ønsker han følgende:
Det jeg ønsker er bilder/film/video av spesielle hendelser fra hvert år, slik som:
Vulkanutbruddet i 70/85.
C masta falt ned.
Bygging av nytt bilverksted
Spesielle besøk.
Rep av gamlemetten
Flytting av Camp Vera fra Eggøya til Hvalross
Flytting av Camp Vera fra Hvalross til Sjuholendar bukta. Jeg har film da vi hentet doser'n tilbake fra Sjuholendarbukta.
Flytting av Camp Vera til dit hytta er idag.
Bygging av Olonkin.
Utvidelse av Olonkin med "Slummen"
Bestigninger av Beerenberg
Jeg har allerede fått en god del materiale, men mangler mye.
Jeg ser for meg at hvert år skal presenteres mellom 5 og 20 sekunder. Fra 2005 til 68 skulle det derfor ta ca 10minutter. Deretter følger filmene mine med innslag fra i dag. Da skulle det bli en meget interessant historie med veksling mellom i dag og 68/69.
Denne filmen ser jeg for meg fra 1 til 11/2 time.

I tillegg planlegger jeg også temafilmer som:
Drift Loran C.
Lossing og lasting.
Besøk
Postdropp
Turer
Bygninger

Hva pris angår tenker jeg meg ca.Kr. 200,- som et akseptabelt beløp. Jeg ser ikke for meg å tjene stort på dette. For meg er det viktigst å unngå at alt det materiellet jeg har om JM går tapt, og at de som har vært på JM, samt også andre, kan ha glede av det. Men da det er et meget stort arbeide å lage en slik film, er jeg selvsagt interessert i noen "sponsekroner". Prisen vil også være noe avhengig av hvor mye det koster å massekopiere DVD. Det kan jeg komme tilbake til senere i år, men jeg regner med at 200 skal holde i massevis. Det jeg derfor gjerne vil begynne med, er å samle materiale fra 2005 tilbake til 68/69 og også tilbake til 58/59. Jeg håper at så mange som mulig vil ta litt tid til å lete i "skuffer og skap". Alt materiale jeg får blir selvsagt returnert etter kopiering. Dessuten vil det også være fint å få indikasjon på hvor mange som er interessert i en slik film. Jeg planlegger å ha den ferdig til etter sommerferien (neste klubbmøte).

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 


Jan Mayen og Loran C

Jeg skrev om dette i forrige nyhetsbrev, og det har ikke skjedd noe nytt på den siden. Loran C blir lagt ned 1/1-2006 med det forbehold om å endre dette dersom det kommer frem nye momenter i saken innen sommeren 2005.

I forbindelse med at også Meteorologisk Institutt vurderte å legge ned sin virksomhet på Jan Mayen, stilte stortingsrepresentant Synnøve Konglevoll (A) spørsmål til utdannings- og forskningsministeren i Stortingets spørretime:


DOKTYPE: Spørsmål 3
DATO: 2005-01-12
SPØRRER: Konglevoll, Synnøve (A)
KOMITE: Energi- og miljøkomiteen
RETTES TIL: Utenriksministeren
SVARER: Clemet, Kristin (H) (utdannings- og forskningsministeren)
MERKNAD: Overført til utdannings- og forskningsministeren som rette vedkommende.

Spørsmål nummer 3

    Presidenten: Dette spørsmålet, fra representanten Synnøve Konglevoll til utenriksministeren, vil bli besvart av utdannings- og forskningsministeren som rette vedkommende.

    Synnøve Konglevoll (A) [10:03:55]: Jeg vil stille følgende spørsmål til utdannings- og forskningsministeren: " Gjennom media har det fremkommet at det er planlagt å legge ned de meteorologiske stasjonene på Jan Mayen og Hopen på Svalbard.
Mener utdannings- og forskningsministeren dette er klokt med tanke på bl.a. håndhevelsen av den 200 mils fiskerigrensen og Norges ansvar for klimaforskning? "

     Statsråd Kristin Clemet [10:04:21]: Spørsmålet fra representanten Konglevoll ble opprinnelig stilt til utenriksministeren. Grunnen til at jeg besvarer spørsmålet, er at Meteorologisk institutt forvaltes av Utdannings- og forskningsdepartementet. Bakgrunnen for medieoppslagene somrepresentanten viser til, er et forslag Meteorologisk institutt fremmet overfor eget styre nå i høst. Forslaget gikk ut på å nedlegge virksomheten på Jan Mayen og Hopen i 2005. Instituttet har begrunnet dette forslaget med frykt for at infrastrukturen på Jan Mayen ville forsvinne når Loran C legges ned ved utgangen av inneværende år. Denne infrastrukturen er en forutsetning for Meteorologisk institutts virksomhet på øya.

    Meteorologisk institutt har nå trukket forslaget, og instituttets styre har vedtatt å opprettholde virksomheten på Jan Mayen og Hopen i 2005. Hovedgrunnen til dette er særlig at Fiskeri- og kystdepartementet i St.prp.nr.1 for 2005 skriver følgende:

    " Regjeringens vurdering er at norsk tilstedeværelse på Jan Mayen bør videreføres uansett bortfall av Loran-C/NELS-avtalen. "

    Når det gjelder behovet for infrastruktur og bemanning av samfunnet Jan Mayen etter 2005, har Fiskeri- og kystdepartementet varslet en vurdering av disse spørsmålene i forbindelse med statsbudsjettet for 2006.

    Selv om nedleggelse i 2005 ikke lenger er en aktuell problemstilling, vil jeg likevel knytte noen kommentarer til de to punktene representanten tar opp i sitt spørsmål.

    For det første stasjonenes betydning for klimaforskning. Dersom de bemannede stasjonene hadde blitt nedlagt, ville de kunne erstattes av automatstasjoner. Disse kunne ha foretatt noen observasjoner på en tilfredsstillende måte, mens andre observasjoner ikke ville være av god nok kvalitet for klimaforskningsformål. Samlet ville en nedleggelse dermed ha negativ effekt for norsk klimaforskning.

    Representantens andre punkt gjaldt opprettholdelse av den norske fiskerisonen. Når det gjelder opprettholdelse av norske suverene rettigheter og forvaltningsansvar, er fysisk tilstedeværelse ingen forutsetning. Det har likevel aldri vært tvil omønskeligheten av fortsatt norsk tilstedeværelse. Her er behovet for beredskap knyttet til redningsaksjoner et viktig hensyn.

    For å konkludere vil jeg slå fast at Meteorologisk institutt ikke lenger har planer om å legge ned de meteorologiske stasjonene på Jan Mayen og Hopen. La meg også understreke at Regjeringen ikke har planer om å avvikle infrastrukturen for samfunnet Jan Mayen, som den meteorologiske stasjonen er avhengig av, heller ikke etter nedleggelsen av Loran C.

    Synnøve Konglevoll (A)[10:06:38]: Først vil jeg takke for svaret. Det er en god stund siden spørsmål ble sendt, og svaret om at stasjonene ikke skal legges ned er for så vidt ingen overraskelse, men det er interessant å høre statsrådens svar. Hovedbegrunnelsen for at dette ikke har skjedd er altså at Meteorologisk institutt sjøl har endret beslutningen. Statsråden sier at Regjeringa ikke har planer om å legge ned. Vil dette bety at Regjeringa nå har fått økt fokus på betydningen av å opprettholde disse stasjonene? Er det noe Regjeringa vil ta et politisk ansvar for å følge opp videre?

    Statsråd Kristin Clemet [10:07:19]: Som jeg sa i mitt forrige svar, har Fiskeri- og kystdepartementet varslet en vurdering av disse spørsmålene i forbindelse med statsbudsjettet for 2006. Det foreligger altså ikke lenger planer om å legge ned de meteorologiske stasjonene, og Regjeringen har heller ikke planer om å avvikle infrastrukturen for samfunnet Jan Mayen.

    Men jeg får her legge til at spørsmålet vedrører i og for seg en rekke sektorer og også andre ministre, og det vil jo ikke være helt irrelevant om spørreren også i andre sammenhenger bringer opp deler av disse spørsmålene med noen av mine kolleger.

    Synnøve Konglevoll (A)[10:07:55]: Det siste er jeg for så vidt enig i. Når jeg var såpass frimodig at jeg i utgangspunktet stilte spørsmålet til utenriksministeren, er det fordi jeg mener at opprettholdelsen av disse meteorologiske stasjonene bl.a. handler om håndhevelsen av den 200 mil fiskerigrensa.

    Det er sånn at Stortinget venter på en stortingsmelding, som er en oppfølging av Nordområdeutvalgets utredning: Mot nord!, som ennå ikke har kommet. Mange har savnet en strategi fra Regjeringa når det gjelder en satsing i nordområdene. Er det sånn at i hvert fall utdannings- og forskningsministeren mener at opprettholdelse av de meteorologiske stasjonene også er viktig i en sånn sammenheng?

    Statsråd Kristin Clemet[10:08:43]: Jeg har besvart spørsmålet fordi jeg har det konstitusjonelle ansvaret for Meteorologisk institutt.

    Det reises jo en rekke spørsmål her, og, som jeg sa, Regjeringens standpunkt er at suvereniteten i og for seg ikke forutsetter fysisk tilstedeværelse, men ønskeligheten er til stede. Når det gjelder utdypende spørsmål knyttet til dette, og fiskerirettigheter, fiskeriinteresser osv., vil jeg anbefale en nærmere dialog med fiskeriministeren. Men jeg skal bringe de synspunktene som er fremkommet her, videre til ham.* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Jeg ble litt forundret over den siste setningen fra spørretimen. Jeg trodde at tilstedeværelse var en av forutsetningene for norsk suverenitet over øya, men etter å ha lest den Internasjonale Domstolen i Haag sin kjennelse fra 1993 vedrørende grensetvisten mellom Jan Mayen og Grønland (Norge vs Danmark), skjønte jeg at Statsråden nok hadde rett.
Men uansett så sendte jeg en e-mail til Fiskeri- og kystdepartementet, og spurte om en grundigere redegjørelse for dette.
Svaret kom fra juridisk avdeling i Utenriskdepartementet og de skrev som følger:

Saksbehandler: Furnes Monica

Ansvarlig enhet: Seksjon for traktat- og havrett

Det vises til Deres e-post av 27. januar 2005 til Fiskeri- og kystdepartementet vedrørende fiskerisonen ved Jan Mayen, herunder særlig spørsmålet om betydningen av bosetning på øya. Fiskeri- og kystdepartementet har videresendt henvendelsen til Utenriksdepartementet for besvarelse.

FNs havrettskonvensjon av 10. desember 1982 har egne bestemmelser i Del VIII om rettsordningen for øyer, som fastlegger hvilken folkerettslig kompetanse over hav, havbunn og undergrunn som kan utledes på grunnlag av suverenitet over øyer. Hovedregelen er at øyer gir samme jurisdiksjonsgrunnlag som andre kystområder. De rettigheter som følger av FNs havrettskonvensjon, herunder adgang til å opprette økonomisk sone/fiskerisone, tillegges øyer uavhengig av areal, befolkningsstørrelse, sosioøkonomiske forhold mv.

Unntak gjelder for såkalte "klipper" som ikke kan gi grunnlag for menneskelig bosetting eller selvstendig næringsvirksomhet, jfr artikkel 121 nr. 3 i FNs havrettskonvensjon. Slike klipper vil ikke kunne generere økonomisk sone eller kontinentalsokkel. Det avgjørende er ikke om det faktisk finnes bosetting eller næringsdrift, men om klippene kan gi slikt grunnlag. Det er helt på det rene at Jan Mayen ikke faller inn under dette unntaket. Norsk suverenitet over Jan Mayen gir således det nødvendige folkerettslig grunnlag for å opprette en fiskerisone og dette gjelder uavhengig av den fysiske tilstedeværelsen på øya. Fiskerisonen ved Jan Mayen ble opprettet ved kgl.res 23. mai 1980 med virkning fra 29. mai samme år.

Norges rett til å opprette en fiskerisone rundt Jan Mayen er ikke bestridt internasjonalt og var heller ikke omtvistet i den såkalte Jan Mayen-saken mellom Norge og Danmark ved Den internasjonal domstol i Haag. Tvisten i denne saken gjaldt avgrensning av fiskerisonene og kontinentalsokkelen mellom Grønland og Jan Mayen. Det ble i denne saken avsagt dom om metoden for avgrensning hvor det blant annet ble uttalt at befolkningstørrelse og andre sosi-økonomiske forhold ikke kunne tillegges betydning ved maritim avgrensning.

Med hilsen

Olav Myklebust
avdelingsdirektørSå argumentet om at dersom Norge skal beholde suverenitet og fiskerisone rundt Jan Mayen, så må det være personell og aktivitet, på øya er ikke riktig, - dessverre får jeg vel si!
Med andre ord - det må finnes andre og bedre grunner for å beholde samfunnet Jan Mayen.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

I høst skal det være samling og Generalforsamling i Ishavsforeningen. Dette jobber vi nå med, men må si at nedskjæringene i Forsvaret også rammer oss. Det er innskrenkninger og nedleggelser over alt, og derfor ikke så mange plassene å velge mellom når det gjelder å gjennomføre vår arrangement til en noenlunde rimelig pris. Står nå med 2 alternativer, Luftkrigsskolen i Trondheim og Kolsås i Oslo.
På Kolsås er det ca 50 rom til en pris av 150-., men ikke så fine lokaliteter for å arrangere både selve møtet og festmiddag.
Luftkrigsskolen er nærmest perfekt, men har ennå ikke fått svar på forespørselen om det er mulig å gjennomføre arrangementet der. Svar er lovet med det aller første, og jeg håper det blir positivt.

Detaljer rundt dette arrangementet vil komme i god tid før sommerferien, men vil nevne at helgen 9. - 11. september er den mest aktuelle.

Vil også nevne at vi har også søkt Riksantikvaren for å få midler til å oppgradere flere av de gamle fangsthyttene på Jan Mayen. Om vi eventuelt får penger så skal dette arbeidet bli utført av profesjonelle tømrere som er godkjent av riksantikvaren. Etter avtale med Riksantikvaren bistår foreningen med planleggingen av både arbeidet og transport til/fra Jan Mayen.

Siden det nå er en stund siden sist det var dugnad på Gammlemetten og Kreml, håper jeg at det skal være mulig å gjøre noe i sommer. Dette avhenger av transportkapasiteten til øya da, og aktiviteten der oppe. Som det sikkert er kjent så ble ikke det nye tankanlegget ferdig i fjor sommer, så det skal ferdigstilles i sommer. Hvor mye aktivitet dette vil medføre vet jeg ennå ikke, men dette avklarer jeg med Ronlad Kjærsund.

Det jeg i første omgang må vite er om det er noen som er interessert i dugnadsarbeid på Jan Mayen i sommer?

- Og eventuelt når det passer. Ta kontakt med meg så snart som mulig!

Da ønsker jeg dere alle en god sommer, og så snakkes vi til høsten.
Detaljer om treffet kommer når det hele er klart.

Med vennlig hilsen Åge-Leif Godø