Nyhetsbrev november 2005

Først en trist melding til alle Jan Mayenere.

Vår store entusiast og kjære medlem, Bjarne Brandal, er død.
Han døde brått i sitt hjem den 26. oktober og ble begravd på Hareid den 4. november.
I anledning hans bortgang sendte foreningen en kondolanse til Bjarnes slekt, samt gav et lite bidrag til driften av Ishavsmuseet på Brandal. Som han levde og åndet for Ishavsforeningen Jan Mayen, la han også mye sjel og arbeid i driften av Ishavsmuseet.
Det var derfor et ønske fra familien at en heller gav en gave til museet enn blomster på graven.

Lyser fred over Bjarnes minne.

I september arrangerte vi Generalforsamling og et hyggelig treff i Trondheim med ca 50 deltakere. Vi møttes i baren på Luftkrigsskolen på fredag den 9., fortsatte med forskjellige foredrag på lørdagen - før Generalforsamling (protokoll vedlagt), og avsluttet med en utrolig hyggelig og smakfull festmiddag på lørdag kveld - før hjemreise på søndag.
Det finnes mange bilder fra treffet på hjemmesidene.

Ellers foreligger Statsbudsjettet for neste år, og der står det at Loran C vil bli lagt ned med virkning fra 1. januar 2006, men at tilstedeværelse på Jan Mayen skal videreføres (Se vedlegg under).
Rykter går, men jeg ønsker ikke å referere til de, bare holde meg til de offisielle dokumenter fra våre politikere, og så får vi se etterhvert.

På treffet i Trondheim ble det reist spørsmål om muligheten for å arrangere en tur til Jan Mayen med en av de gamle hurtigrutene. Jeg har snakket med selskapet TFDS. De benytter den gamle hurtigruten "MS Nordstjernen" til turer på Svalbard. Fartøyet har 168 køyeplasser. De kunne opplyse at sesongen 2006 er ferdig planlagt, men at vi kunne kom tilbake til saken når sammenslåingen mellom TFDS og OVDS er gjennomført i løpet av vinteren for detaljer rundt en tur sommeren/høst 2007.
Prisen for en slik tur er vanskelig å si, men en antydning får en ved å sammenligne prisene for turer på Svalbard. Der koster en 6 dagers tur fra 7.500 til 16.000,- avhengig av type lugar ( + flyreise). Vår tur blir 7-8 døgn (4 døgn seilas og 3-4 døgn ved Jan Mayen), så da blir prisen for oss ca 10.000.- til 20.000.- pr. person. Men det krever nok at vi nesten fyller båten - ca 168 personer.

Det har også lenge vært diskutert i foreningen om vi ikke burde arrangere treff hvert år. Og etter det svært så bra oppholdet på Luftkrigsskolen i Trondheim, foreslår jeg et treff der første helgen i september 2006. Det blir da ikke Generalforsamling, bare sosialt treff. Generalforsamling fortsetter vi med hvert annet år.
Jeg har gitt beskjed til Luftkrigsskolen om å sette av den helgen til oss, men har ikke avtalt noen pris. Men antydningsvis vil jeg si at det blir samme pris som i år - ca 900,- inkl. 2 netter opphold, lunsj og festmiddag.
Så om det fortsatt er interesse for dette - gi beskjed!

Etter avtale på Generalforsamlingen skulle jeg også innhente en "situasjonsrapport" fra Jan Mayen - har dessverre ikke fått noen ennå - men saken er ikke glemt.

Så vil jeg ønske alle Jan Mayenere en riktig God Jul og et Godt Nytt År!!

Åge-Leif Godø


**************************************************Vedlegg 1: Utdrag fra Statsbudsjettet for 2006

Kap. 1070 Samfunnet Jan Mayen, jf. kap. 4070

(i 1 000 kr)
Post Betegnelse Regnskap 2004 Saldert budsjett 2005 Forslag 2006
01 Driftsutgifter 22070 27 400 16 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres 12440
71 Avviklingskostnader Loran-C , kan overføres 11 600
Sum kap. 1070 34510 27 400 27 600


1 Som følge av omlegging av systemet for budsjettering av statlig merverdiavgift (mva) fra 2006, er det foretatt mva-uttrekk i forslaget til bevilgning for 2006 på kap. 1070 post 01 (- 60.000 kroner).

Innledning

Fiskeri- og kystdepartementet samordner budsjettet for driften av Samfunnet Jan Mayen. Samfunnet Jan Mayen omfatter all infrastruktur på øya og det personell som driver denne, og yter i dag tjenester til Loran-C, Det norske meteorologiske institutt, Telenors kystradio og eventuelle andre som har virksomhet på øya. Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) driver Samfunnet Jan Mayen og Loran-C stasjonen på øya på vegne av Fiskeri- og kystdepartementet. Det norske meteorologiske institutt og Telenor Nett A/S refunderer Fiskeri- og kystdepartementet for sine deler av felleskostnadene.

Kap. 1070 omfatter har til og med 2005 omfattet driftsutgifter for navigasjonssystemer og investeringer knyttet til Loran-C-systemet, som er et sivilt radionavigasjonssystem for bruk i Nordvest-Europa. De norske Loran-C stasjonene vil imidlertid bli lagt ned etter 2005. Det vil derfor kun være avviklingskostnadene som bevilges over kap. 1070 i 2006.

Mål, utfordringer og status

I forbindelse med behandlingen av St.prp. nr. 1 (2003-2004) sluttet Stortinget seg til at Norge skal si opp avtalen NELS (Northwest European Loran-C System) Dette er en avtale mellom Danmark, Tyskland, Nederland, Irland, Frankrike og Norge om etablering og drift av det landbaserte, sivile radionavigasjonshjelpemidlet Loran-C. Stortingets flertall har videre sluttet seg til at driften ved de norske Loran-C stasjonene kan avvikles etter 2005, jf. Innst. S nr. 178 (2004-2005).

Overordnede nasjonale og utenrikspolitiske hensyn tilsier at det fortsatt skal være en norsk tilstedeværelse på Jan Mayen. Øya vil også kunne ha betydning for utvikling av sjøsikkerheten i nordområdene.

Resultater 2004-2005

De norske Loran-C-stasjonene Bø, Jan Mayen, Værlandet og Berlevåg har i hele perioden sendt ut signaler i samsvar med de operative kravene til NELS.

Prioriteringer 2006

Loran-C vil bli lagt ned med virkning fra 1. januar 2006.

I St.prp. nr. 1 (2004-2005) ble det redegjort for Regjeringens syn på spørsmålet om norsk tilstedeværelse på Jan Mayen ved en avvikling av Loran-C. Regjeringens vurdering er at norsk tilstedeværelse på Jan Mayen bør videreføres også etter at driften av Loran-C avvikles. Norsk tilstedeværelse på Jan Mayen har en egenverdi. Øya ligger sentralt i forhold til norske fiskeriaktiviteter i Norskehavet. Videre vil det fortsatt være behov for de andre tjenestene som utøves etter at Loran-C legges ned fra 1. januar 2006. Driften av den meteorologiske stasjonen bør fortsette, og den fjernstyrte kystradiostasjonen bør opprettholde sin drift. Vedlikehold på kystradiostasjonen foretas av personell på øya. Seismiske målestasjoner på øya inngår i overvåkingen av prøvesprengingsavtalen. Videre vil Jan Mayen spille en rolle ved å være stasjon for reservelager for drivstoff til fly og helikoptre. I forbindelse med etablering av det europeiske satellittnavigasjonssystemet Galileo, er det reist spørsmål om etablering av en stasjon i nordområdene. Etableringen av en stasjon vil kunne være et bidrag til å sikre god dekning på de nordlige breddegrader. Dette spørsmålet er ikke avklart, og Fiskeri- og kystdepartementet vil følge denne saken videre.

Ved en avvikling av Loran-C ved utløpet av 2005 vil det være naturlig å vurdere behov for infrastruktur og bemanning av Samfunnet Jan Mayen knyttet til de aktivitetene som blir igjen på øya. Bygningsmassen er av eldre dato, og det er et generelt behov for modernisering og utskifting av utstyr på øya. Regjeringen vil på egnet måte komme tilbake til saken.

Budsjettforslag 2005

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen på posten dekker kostnadene til drift av fellesfunksjonene på Jan Mayen. Fra og med 2006 er Loran-C lagt ned, og kostnadene knyttet til driften av Loran-C er derfor trukket ut av bevilgningen.

Det fremmes forslag om å bevilge 16 mill. kroner på posten i 2006.

Post 71 Avviklingskostnader Loran-C, kan overføres

Bevilgningen på posten skal dekke kostnader knyttet til demontering, opprydding og avhendelse av Loran-C installasjonene. De samlede avviklingskostnadene er usikre, og det er derfor tatt høyde for noe usikkerhet i forslaget til bevilgning.

Det fremmes forslag om å bevilge 11,6 mill. kroner på posten i 2006.

Kap. 4070 Samfunnet Jan Mayen, jf. kap. 1070

        (i 1 000 kr)
Post Betegnelse Regnskap 2004 Saldert budsjett 2005 Forslag 2006
07 Refusjoner 2 812 3 362 3 470
  Sum kap. 4070 2 812 3 362 3 470

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse

Regnskap 2004

Saldert budsjett 2005

Forslag 2006

07 Refusjoner

2 812

3 362

3 470

Sum kap. 4070

2 812

3 362

3 470Post 07 Refusjoner

Posten omfatter refusjoner fra Det norske meteorologiske institutt og Telenor for deler av felleskostnadene knyttet til Samfunnet Jan Mayen. Det fremmes forslag om å bevilge 3,47 mill. kroner på posten i 2006.

********************************************************************

Vedlegg 2: 9/12-05 - En gledelig melding!


Hei alle sammen!

Som jeg skrev i nyhetsbrevet så var det visse rykter som gikk angående Loran C, og her kommer bekreftelsen på at Loran C vil bli videreført i et år til!

Hva som vil skje med systemet etter dette tør jeg heller ikke spå noe om, men skal Loran C bestå, så er helt nødvendig at det produseres enkle og rimelige mottakere som fartøy ute på havet ser seg nytten av – og bruker.

Slik det er i dag, så er det ingen som bruker Loran C – dette må endres om systemet skal overleve – ellers blir det et backup system som ingen har........

Vil også minne om at den første Galileo satelitten, det europesiske satelitt navigasjonssystemet, blir skutt opp i.l.a. denne måneden og den neste kommer til sommeren. Hele systemet skal være operativt i 2008.

Om da EU fortsatt vil beholde Loran C eller eLoran (som er en videreutvikling av Loran) får vi vente og se. Eller om EU splittes og Frankrike skiller lag med resten – det er kanskje ikke bare behovet for navigassjonssystem det her er snakk om – men kanskje like mye politikk. Har en følelse av at EU ikke er så samlet og enige i alt som de engang var..... vi får se etterhvert.

Uansett – Igjen God Jul og Godt Nytt År!!!!!!

Mvh

Åge-Leif Godø