Ishavsforeningens logo

 

 VEDTEKTER FOR ISHAVSFORENINGEN JAN MAYEN

Vedtektene er gyldige fra 2013.

 

§1 HOVEDFORMÅL:

Arbeide for å være et kontaktforum for tidligere besetningsmedlemmer og personer som har interesse for Jan Mayen.


Andre formål:

Arbeide som støttegruppe for kulturvern, bevaring og ivaretagelse av historiske materialer og fysiske rester av menneskelig aktivitet på Jan Mayen.

 

1.1 Formålet søkes nådd ved:

a) Arrangere generalforsamlinger med sosialt samvær hvert andre år.

b) I mellomliggende år arrangeres medlemsmøter med sosialt samvær.

c) Drifte egen hjemmeside.

d) Rekruttering av nye medlemmer.

e) Arbeide som støttegruppe for kulturvern, bevaring og ivaretakelse av historiske materialer og fysiske rester av  menneskelig aktivitet på øya i samarbeide med ansvarlige etater og foretak, iht. gjeldene lover og regler.

f) Være behjelpelig med å skaffe personer til frivillig arbeidsinnsats på Jan Mayen.


§ 2 ORGANISASJON


        2.1 Generalforsamlingen er IJM`s øverste organ.

2.2 Styret har ansvar for driften av IJM iht. gjeldene vedtekter.

2.3 IJM er en uavhengig, frittstående interesseorganisasjon.


§ 3 STYRET
3.1
Styret består av 5 medlemmer pluss 2 varamedlemmer og velges for 2 år.

Leder

Nestleder

Sekretær

Kasserer

1 Styremedlem

2 Varamedlemmer

I leders fravær overtar nestleder. Styret må bestå av minst 3 medlemmer for å være beslutningsdyktig.

Ved partall antall av styret har leder dobbeltstemme, - ellers enkeltstemme.


3.2 Leder velges for to år av generalforsamlingen.
3.3 Det øvrige styret konstituerer seg selv.
3.4 Det velges en revisorer for to år.


§4   REVISJON

Regnskap skal føres hvert år. Årsavslutning for regnskap er 30/06 hvert år .

Revisor skal gjennomgå regnskap, kasse og verdipapirer og revidere dette iht gjeldende regler.

Foreningens regnskap skal være medlemmene i hende senest 14 dager før generalforsamling.


§ 5 VALGKOMITE
Valgkomiteen består av to medlemmer.
Valgkomiteen velges for to år av generalforsamlingen.


§ 6 ÆREDSMEDLEM
IJM kan ta opp æresmedlemmer.

Styret foreslår æresmedlem, som godkjennes av generalforsamlingen.


§ 7 KONTINGENT
7.1 Styret foreslår størrelsen på kontingenten som godkjennes av generalforsamlingen.
7.2 Kontingenten betales en gang i året.


§ 8 GENERALFORSAMLINGEN
8.1
Styret innkaller til generalforsamling hvert andre år.
8.2 Styret kan innkalle til ekstraordinær generalforsamling ved behov.

8.3 Saksliste
Sakslisten ved generalforsamlingen skal som et minimum inneholde:
             -   Konstituering:

Valg av møteleder, en referenter og to medlemmer til å undertegne møteprotokollen.
            Innsamling av evt. fullmakter.


-   Styrets beretning fra siste periode.


-   Revidert regnskap

             -   Innkomne forslag

              - Vedtektsendringer

         - Kontingent/budsjett

         - Valg:

                 Styre/revisor/valgkomite.

 

§9 VALG
Valget skal gjøres skriftlig hvis det innkommer forslag om dette.


§ 10 VEDTEKTSENDRINGER
10.1 Endringer av disse vedtekter skal behandles på generalforsamlingen etter oppføring på sakslisten.

Det kreves 2/3 flertall av de fremmøtte for å kunne gjennomføre en endring.


10.2 Generalforsamlingen kan sende endringsforslaget til uravstemning blant medlemmene.